Home  >  Eis Infotexter  >  Themeberäich Gewalt  >  Nëtzlech Adressen
Export PDF

Nëtzlech Adressen

Berodungsservicer a Fraenhaiser fir d’Affer vu Gewalt

An der folgender Lëscht sinn all Institutiounen opgezielt, un déi Dir Iech wende kënnt, wann Dir mat haislecher Gewalt konfrontéiert sidd. Do kënnt Dir konkret Méiglechkeeten vun Hëllef fannen, déi un Är perséinlech Situatioun ugepasst sinn.

[accordion clicktoclose=true scroll=true tag=h3]

[accordion-item title=”> Centres de consultation pour victimes de violence” id=1]

Centre de consultation du Foyer Sud (Conseil National des Femmes Luxembourgeoises)
B.P. 189, L-4002 Esch/Alzette
Tel.: 54 57 57 | Fax: 54 57 57 57
www.cnfl.lu/site/foyersud.html

Centre de consultation Visavi (Femmes en détresse asbl)
2, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg
Tel.: 49 08 77 – 1 | Fax : 26 48 26 82 | E-mail : visavi@fed.lu
fed.lu/wp/services/visavi/

Centre de consultation (Fondation Pro-Familia)
5, rue de Zoufftgen, L-3598 Dudelange
Tel.: 51 72 72-42/-47 | Fax : 52 21 88 | E-mail : femmes@profamilia.li
www.profamilia.lu/de/Frauen/BERATUNGSSTELLE+F%C3%9CR+FRAUEN.html

Centre Ozanam (Fondation Maison de la Porte Ouverte)
64, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg
Tel.: 48 83 47 | Fax : 40 97 87
fmpo.lu/services/centre-de-consultations-pour-femmes-en-detresse/

Centre Ozanam Nord (Fondation Maison de la Porte Ouverte)
49, Grand Rue, L-9530 Wiltz
Tel.: 26 95 39 59 | Fax : 26 95 39 58
fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

Service d’Assistance aux Victimes de la Traite des Êtres Humains (Femmes en détresse asbl)
B.P. 1024, L-1010 Luxembourg
Tel.:  26 48 26 31 et 621 316 919 | Fax: 26 48 26 82 | E-Mail: traite.humains@visavi.lu
http://fed.lu/wp/services/savteh/

[/accordion-item]

[accordion-item title=”> Centres d’accueil pour femmes en détresse” id=2]

Eeschweller Haus Edith Stein (Fondation de la Porte Ouverte)
21, Duerfstrooss, L-9651 Eschweiler
Tel.: 26 95 00 40 | Fax : 26 95 09 10 | E-mail : ehes@fmpo.lu
fmpo.lu/foyers/eeschweller-haus-edith-stein/

Fraenhaus Lëtzebuerg (Femmes en détresse asbl)
Adresse anonyme, B.P. 1024, L-1010 Luxembourg
Tel.: 44 81 81 (24/24h) | Fax : 25 30 80 | E-mail : foyer@fraenhaus.lu
fed.lu/wp/services/fraenhaus/

Fondation Paula Bové (Fondation de la Porte Ouverte)
38, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg
Tel.: 49 10 17 | Fax : 40 98 17 | E-mail : fpbove@fmpo.lu
fmpo.lu/services/centre-daccueil-pour-femmes-en-detresse/

Foyer Sud Fraen an Nout (Conseil National des Femmes)
B.P. 189, L-4002 Esch-sur-Alzette
Tel.: 54 57 57 | Fax : 57 57 57 57 | E-mail : foyersud@pt.lu
www.profamilia.lu/de/Frauen/FRAUENHAUS/Kontakt.html

Foyer pour Femmes (Fondation Pro-Familia)
5, rue Zoufftgen, L-3598 Dudelange
Tel.: 51 72 72-42 | Fax : 52 21 88 | E-mail : femmes@profamilia.lu
www.profamilia.lu/de/Frauen/FRAUENHAUS.html

Foyer Sichem (Fondation de la Porte Ouverte)
2, rue Charles Rausch, L-7247 Walferdange
Tel.: 33 25 96 | Fax : 33 62 20 | E-mail : fsichem@fmpo.lu
fmpo.lu/foyers/foyer-sichem/

Maison Rouge (Fondation de la Porte Ouverte)
Adresse secrète
Contact : Foyer Sichem

[/accordion-item]

[accordion-item title=”> Centres de consultation et aides pour auteurs de violence” id=3]

Riicht Eraus (Croix Rouge luxembourgeoise)
73, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
Tel.: 26 19 04 44 | Fax : 26 19 01 32 | E-mail : riichteraus@croix-rouge.lu
www.croix-rouge.lu/de/riichteraus/

[/accordion-item]

[accordion-item title=”> Centres de consultation psychologique pour individus, couples et familles” id=4]

Centre de Consultation et de Médiation Familiale (Fondation Pro-Familia)
5, route de Zoufftgen, L-3598 Dudelange
40, avenue L. Salentiny, L-9080 Ettelbrück
Tel.: 51 72 72 31 | Fax : 52 21 88 | E-mail : mediation@profamilia.lu
www.profamilia.lu/de/Familien+Paare+Erwachsene/FAMILIENBERATUNG+UND+MEDIATION/Kontakt.html

Familljen-Center
4, rue G. Marshall, L- 2181 Luxembourg
Tel.: 47 45 44 | Fax : 22 22 06 | E-mail : info@familljen-centercpf.lu
www.familljen-center.lu/

Haus 89
89, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg
Tel.: 40 37 17 | Fax : 49 65 04 | E-mail : haus89@pt.lu
haus89.lu/index.php%3Flang=de

InfoMann (Act Together asbl)
5, rue du Couvent, L-1362 Luxembourg
Tel.: 27 49 65 | Fax : 27 49 65 65 | E-Mail : info@infomann.lu
www.infomann.lu/

Planning Familial
8-10, rue de la Fonderie, L-1531 Luxembourg
Tel.: 48 59 76 | Fax : 40 02 14 | E-mail : info@planningfamilial.lu
www.planningfamilial.lu

[/accordion-item]

[accordion-item title=”> Services d’aide pour enfants et adolescents” id=5]

Centre d’hébergement pour adolescentes victimes de violence familiale
Meederchershaus
B.P. 1024, L-1010 Luxembourg
Tel.: 29 65 65 (24/24h) | Fax : 48 86 27 | E-mail : foyer@meederchershaus.lu
fed.lu/wp/services/meederchershaus/

Kanner-Jugendtelefon
Tel.: 11 61 11
www.kjt.lu/de/

Oxygène- Centre de consultation pour adolescentes et jeunes femmes (Femmes en détresse asbl)
74, rue de Strasbourg, L-2560 Luxembourg
Tel.: 49 41 49 | E-mail : infofilles@pt.lu
fed.lu/wp/services/oxygene/

Service psychologique pour enfants et adolescents victimes de violences domestiques S-PSYea
B.P.1024, L-1010 Luxembourg
Tel.: 26 48 20 50 | E-mail : contact@psyea.lu
fed.lu/wp/services/s-psyea/

[/accordion-item]

[/accordion]

Retour en haut de page